چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2012-05-01

عنوان : ( بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته )

نویسندگان: بنت الهدی اصلانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق، نتایج مطالعه عددی اثر هندسه های ورودی مختلف، بر جریان آرام داخل لوله ی افقی تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته، ارائه شده است. این بررسی در اعداد گراشف متفاوت، انجام گرفته است. ناحیه های ورودی به صورت لوله های ساده در طول های مختلف، دهانه گشاد در دو طول متفاوت، ورودی لبه تیز و همچنین واگرا، درنظر گرفته شده اند. نتایج نشان داده اند که مقادیر دمای سطح مربوط به ورودی واگرا به علت مقاومت جریان بیشتر، نسبت به سایر ورودی ها بیشترین و ورودی دهانه گشاد طویل، کمترین دمای سطح را داشته است. همچنین نتایج این تحلیل حاکی از آن بوده است که افزایش طول ناحیه ورودی در هندسه ی لوله ی ساده، سبب کاهش اثرات ناحیه ورودی و افزایش دمای سطح می شود. نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و صحت اعتبار آنها سنجیده شده است. نتایج تحلیل عددی نشان داده اند با افزایش عدد گراشف و در نتیجه شار حرارتی و نیروی شناوری، دمای سطح بیشتر شده است. نتایج، افزایش اختلاف دمای سطح و دمای هوا را در اثر افزایش عدد گراشف و همچنین عدم تاثیر عدد گراشف بر اندازه ناحیه ورودی را نشان داده اند.

کلمات کلیدی

, انتقال حرارت , جابجایی آمیخته , هندسه ی ورودی , لوله افقی – شاریکنواخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028651,
author = {اصلانی, بنت الهدی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انتقال حرارت - جابجایی آمیخته - هندسه ی ورودی - لوله افقی – شاریکنواخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته
%A اصلانی, بنت الهدی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2012

[Download]