شهرداری به منزله نهاداجتماعی , 2012-02-21

عنوان : ( شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میل روبه تزاید زندگی درشهرها به ویژه شهرهای بزرگ و متراکم شدن مشکلات و ناهنجارهای اجتماعی دراین قبیل شهرها،یک مساله بسیار مهم سیاستی درایران محسوب شده و مدیریت شهری بویژه مدیریت کلان شهرها را درکانون توجه سیاست گزاران قرارداده است.شهرها امروزه به واقعیت های پیچیده اجتماعی تبدیل شده اند که فرصت ومحدویت، همزمان درآنها نهفته شده است.با طراحی نظام های واقع بینانه مدیریت شهری می توان بسیاری ازمحدودیت ها را به فرصت درمحیط شهرتبدیل نمود. لازمه طراحی این الگو و مدیریت براین واقعیت پیچیده، شناخت همه جانبه آن است. برای این منظورلازم است اولا شهر به عنوان یک"کلیت به هم پیوسته و پویای اجتماعی" تعریف شود؛ثانیا تحولات این کلیت اجتماعی،بطورمداوم رصد شده ودراختیارمدیریت شهری(شهرداری)قرارگیرد.درنوشتار حاضر سعی گردیده بابهره گیری ازنظریه نظام کنش انسانی و منظورکردن شهربه عنوان یک نظام کنش چند سطحی که درآن نظام های متعدد کنش در تبادل دائمی با یکدیگرند، الگوی اولیه ای را برای شناخت کلیت اجتماعی شهرترسیم وبرمبنای آن،فهرست اطلاعات ضروری نظام کنش انسانی درشهررا معرفی نماید.

کلمات کلیدی

, واقعیت اجتماعی شهر , فضای کنش , نطام کنش انسانی ؛ اطلاعات نظام کنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028657,
author = {یوسفی, علی},
title = {شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر},
booktitle = {شهرداری به منزله نهاداجتماعی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واقعیت اجتماعی شهر ، فضای کنش ، نطام کنش انسانی ؛ اطلاعات نظام کنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر
%A یوسفی, علی
%J شهرداری به منزله نهاداجتماعی
%D 2012

[Download]