تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (1), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (79-98)

عنوان : ( ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی )

نویسندگان: آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر ارزش بر نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیت شکل گرفته است . برای نیل به این هدف، فضای نمونه 252 نفری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده انتخاب گردید. همچنین ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده دوکافی ( 1996 ) و زانگ و وانگ ( 2005 )، بوده است که روایی و پایایی آن تأیید گردیده و داد ه های جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که ارزش درک شده کاربران از سرگرمی و آگاهی بخشی به عنوان دو استراتژی پرکابرد در زمینه تبلیغات اینترنتی، ارتباط مستقیم و معناداری با نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی دارد و همچنین جنسیت، بر ارتباط بین ارزش درک شده آگاهی بخشی و سرگرمی و نگرش، تاثیر تعدیل کننده دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش درک شده, نگرش, جنسیت, آگاهی بخشی, سرگرمی, تبلیغات اینترنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028662,
author = {کفاش پور, آذر and رحیم نیا , فریبرز and نبی زاده, طاهره},
title = {ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {79--98},
numpages = {19},
keywords = {ارزش درک شده، نگرش، جنسیت، آگاهی بخشی، سرگرمی، تبلیغات اینترنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی
%A کفاش پور, آذر
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نبی زاده, طاهره
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2012

[Download]