زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (48-55)

عنوان : ( اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR )

نویسندگان: مهسا ضابطیان حسینی , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , کامران غفارزاده , احمدرضا موثقی , شاهرخ قوتی رودسری , سیده آرزو حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پیشرفت در ژنتیک مولکولی و عوامل تشخیص سرطان پستان در فهم بهتر زیست شناسی تغییر و تبدیل بافت سالم پستان به بافت سرطانی با خصوصیات تهاجمی و متاستاتیک کمک می کند. هدف این تحقیق به کارگیری روش قدرتمند Real-time PCR نسبی مبتنی بر سایبرگرین جهت اندازه گیری نسبی بیان ژن گیرنده پروژسترون A در انسان می باشد. روش کار: 10 نمونه بافت طبیعی و 20 نمونه بافت سرطانی پستان (درجه2) قبل از درمان و بدون آلودگی جمع آوری شدند.RNA کل استخراج و قطعات ژنی گیرنده پروژسترون A و ژن مرجع GAPDH توسط واکنش رونویسی معکوس سنتز و cDNA ساخته شد. تکثیر ژن ها با هدف اندازه گیری بیان ژن توسط واکنش Real-time PCR به صورت نسبی صورت گرفت. داده های خام بصورت Ct از دستگاه استخراج شد و با استفاده از نرم افزارSDS نسخه 4/1، برنامه GLM و رویه تی دانشجویی نرم افزار SAS (نسخه 1/9) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: ژن PR-A در بافت های طبیعی و سرطانی بیان می شود ولی میزان بیان ژن PR-A در بافت های سرطانی نسبت به بافت های طبیعی بیشتر است (05/0≤p). نتایج آزمون بررسی تفاوت میزان بیان ژن PR-A در بافت های سرطانی نسبت به میانگین نمونه های طبیعی نشان داد که بیان ژن PR-A در 70 درصد از نمونه ها افزایش معنی داری داشته است. آنالیز آماری نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین افزایش بیان ژن PR-A و وضعیت تأهل و یائسگی وجود نداشت (05/0≤p). همچنین بین میزان بیان ژن PR-A و سن بیماران مبتلا رابطه خطی معنی داری وجود دارد (05/0≤p). نتیجه گیری: ژن PR-A به خوبی می تواند به عنوان مرجعی به منظور پیش آگاهی، شناسایی و غربالگری بیماران سرطانی از افراد سالم حتی در مراحل اولیه بیماری مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بیان ژن, ژن گیرنده پروژسترون A, سرطان پستان انسان, GAPDH ,Real-time PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028674,
author = {ضابطیان حسینی, مهسا and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and کامران غفارزاده and موثقی, احمدرضا and قوتی رودسری, شاهرخ and حسینی, سیده آرزو},
title = {اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-2993},
pages = {48--55},
numpages = {7},
keywords = {بیان ژن، ژن گیرنده پروژسترون A، سرطان پستان انسان، GAPDH ;Real-time PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR
%A ضابطیان حسینی, مهسا
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A کامران غفارزاده
%A موثقی, احمدرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%A حسینی, سیده آرزو
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2012

[Download]