تعلیم و تربیت, سال (2013-1)

عنوان : ( شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی است. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. در مجموع با 33 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه‌های اجرایی آموزش و پرورش،کارشناسان پژوهشی واحد کارشناسی تحقیقات استان و پژوهشگران به شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه شد. مصاحبه ها در دو مرحله اکتشافی و تاییدی صورت گرفت. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شد. بر این اساس، در نتیجه مراجعه مستقیم به میدان پژوهش با هدف آگاهی از تجربه های زیسته گروه‌های ذینفع در تحقیقات آموزشی و متناسب با مسایل، شرایط و زمینه مورد مطالعه، داده های مورد نیاز گردآوری و هم‌زمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از عدم آگاهی و استفاده بیش از نیمی از افراد مصاحبه شونده در حوزه‌های اجرایی از یافته‌های پژوهش های انجام شده در کارشناسی تحقیقات طی 5 سال اخیر می‌باشد. همچنین، نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان، اغلب تحقیقات انجام شده را نامرتبط با نیازها و مسایل اصلی حوزه کاری یافتند و از نتایج تحقیقاتی مطلع شده بودند که تقریباً ارتباطی با نیازها و مسایل اصلی آنها نداشته است. بنابر شواهد به دست آمده، نوع استفاده از یافته های پژوهشی عموماً به استفاده نمادی معطوف است تا کاربست ابزاری و مفهومی. بررسی موانع کاربست یافته های پژوهشی با هدف شناسایی زمینه های کاربست نشان داد که از دیدگاه کاربران، مساله محور نبودن پژوهش های انجام شده و مرتبط نبودن آنها با نیازها و مسایل اصلی؛ ناباوری نسبت به ضرورت انجام پژوهش و استفاده از آن در تصمیم گیری ها؛ و...مهم‌ترین موانع کاربست یافته‌های پژوهشی به شمار می‌روند.

کلمات کلیدی

, کاربست یافته‌های پژوهشی, آموزش و پرورش, موانع کاربست پژوهش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028684,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and مجید حیدری چروده},
title = {شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2013},
month = {January},
issn = {1017-4133},
keywords = {کاربست یافته‌های پژوهشی، آموزش و پرورش، موانع کاربست پژوهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A مجید حیدری چروده
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2013

[Download]