هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود )

نویسندگان: فاطمه ابراهیمی , غلامحسین کرمی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرستان شاهرود از جمله مناطقی است که با توجه به افزایش فعالیتهای کشاورزی و مصارف دیگر، بیلان منابع آبی آن برای مکانیابی اجرای طرحهای GIS منفی میباشد و نیاز به تقویت منابع آب زیرزمینی دارد. در این مطالعه از فناوری تغذیه مصنوعی استفاده شده است. برای این منظور از پارامترهای شیب، کاربری اراضی، فاصله از آبراههها، بافت خاک، (AHP) لیتولوژی و عمق سطح ایستابی استفاده شده است. سپس لایههای اطلاعاتی مربوط به این پارامترها به روش وزن دهی شدند. سرانجام با تلفیق و همپوشانی لایهها، نقشه پهنههای مناسب جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی حاصل گردید. پس از آن مناطق پیشنهادی بر اساس پارامترهای اقتصادی اولویتبندی شدند. بر این اساس 14 محدوده جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در سطح شهرستان پیشنهاد گردید. با بررسی تصاویر ماهوارهای این مناطق مناسب -ترین پهنهها جهت اجرای پروژههای تغذیه مصنوعی در 21 کیلومتری شرق بیارجمند، 3 کیلومتری شمال شرق ترود، 18 کیلومتری شرق عباسآباد، غرب روستای تلخاب و محدوده واقع در حوالی روستای احمدآباد مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, روش AHP مکانیابی, شهرستان شاهرود, تغذیه مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028688,
author = {فاطمه ابراهیمی and غلامحسین کرمی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {روش AHP مکانیابی، شهرستان شاهرود، تغذیه مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود
%A فاطمه ابراهیمی
%A غلامحسین کرمی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]