هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین )

نویسندگان: سمیه ندایی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر سرعین یکی از شهرهای شهرستان اردبیل در شمالغرب کشور میباشد که یکی از مراکز تور یست ی کشور م یباشد . جمعیت شهر به طور فصلی افزایش می-یابد. در فصولی از سال که جمعیت شهر کم میباشد آب آشامیدنی مردم شهر از طریق چاههای موجود در شهر تامین میشود و در فصولی که جمعیت شهر به خاطر حضور مسافر ین زی اد م یشود آب آشامیدنی مورد نیاز علاوه بر چاهها از طریق منابع دیگر نیز تامین میگردد. از چاهها و مخزن موجود در شهر نمونه برداری و pH کدورت و ،TDS شد و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه های گرفته شده صورت گرفت و کاتیونها و آنیونهای اصلی آب مشخص گردید و با استانداردها مقایسه شد و نتا یج نشان داد که آب آشام یدنی شهر سرعین در زمان نمونه برداری در حد مطلوب بود.

کلمات کلیدی

, سرعین, آب آشامیدنی, آزمایشات فیزیکی و شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028695,
author = {سمیه ندایی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {سرعین، آب آشامیدنی، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین
%A سمیه ندایی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]