پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران , 2012-05-23

عنوان : ( شهرهای جهانی در ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی شهری )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برقراری ارتباط از سوی بازیگران سیاسی به منظور تحقق اهداف خود، طیف گسترده ای از مفاهیم از جمله همکاری، مشارکت، رقابت و غیره را دربرمی گیرد. از منظر ژئوپلیتیک شناخت ابعاد جغرافیایی در بررسی و روند تحلیل این گونه روابط که در حوزه سیاسی با عنوان دیپلماسی از آن یاد می شود قابل ملاحظه می باشد و از آنجا که شهرها به عنوان یکی از بخش های مهم و حاضر در سیاست جهانی امروزی قابل توجه اند، بررسی ویژگی های مکانی- سیاسی این مناطق راه جدیدی را در این حوزه گشوده است.دامنه ژئوپلیتیک با هم پوشانی بخشهایی از مسائل سیاسی و روابط بین الملل بخشی از بررسی مکانی شهرها را برعهده می گیرد. ژئوپلیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضوع علمی مرکب از جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد و به نفوذ تعیین کننده محیط ( یعنی عواملی مانند ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و منابع اقتصادی) بر سیاست یک مکان اشاره دارد. شهر به دلیل در برگرفتن فضایی چند بعدی یکی از مکان های قابل بررسی در این حوزه می باشد. ترکیب پراکندگی مکانی و یکپارچگی جهانی بر اثر توسعه فرایند جهانی شدن و حضور شهرها در فضای بین المللی نقش استراتژیک جدیدی برای شهرها خصوصا شهرهایی که به لحاظ سلسله مراتبی در بالاترین مرتبه اند( شهرهای جهانی و جهان شهرها) ایجاد کرده است. این مقاله تلاش دارد به شیوه اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی و درچارچوب بحث شهرهای جهانی و جهان شهرها، ویژگی ها و نقش شهرها را در عرصه روابط بین الملل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلمات کلیدی

, شهرهای جهانی, جهان شهرها, دیپلماسی شهری, ژئوپلیتیک شهری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028699,
author = {زرقانی, سیدهادی and منصوره اسکندران},
title = {شهرهای جهانی در ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی شهری},
booktitle = {پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شهرهای جهانی، جهان شهرها، دیپلماسی شهری، ژئوپلیتیک شهری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شهرهای جهانی در ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی شهری
%A زرقانی, سیدهادی
%A منصوره اسکندران
%J پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران
%D 2012

[Download]