پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (46), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (1-32)

عنوان : ( خاک های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)؛ حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم مرتضوی مهریزی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شوریجه (ژوراسیک پسین - کرتاسه پیشین) در نواحی شرقی و جنوب شرقی حوضه رسوبی شمل رخساره های آواری است که به سمت نواحی مرکزی و غربی حوضه دادای لایه های تبخیری و کربناته است. علاوه بر این دارای دیرینه مختلفی است که بر اساس برتری نسبی شش فرایند خاکزایی به سه دسته هیستوسول، اکسی سول و کلسی سول قابل تفکیکند. کلسی سول های شوریجه بر اساس ترکیب کانی شناسی به انواع کالکریتی و دولوکریتی تقسیم شده اند که هر یک دارای اشکال ویژه ماکرو و میکرو هستند. بر اساس اختصاصات میکروسکپی و ماکروسکپی (میکروفابریک های آلفا و بتا)، کالکرت ها به دو نوع پدوژنیک و غیر پدوژنیک (آب زیرزمینیی) تفکیک شده اند. دولکریت ها تنها در برش اسفیدان و در سنگ میزبان مادستونی است و احتمالا از نوع غیر پدوژنیک است. نوسانات سطح ایستابی همراه با آب و هوای خشک تا نیمه خشک منجر به تشکیل کلسی سول های سازند شوریجه شده است.

کلمات کلیدی

, خاک های دیرینه؛ کلسی سول؛ نوسانات سطح ایستابی, آب های متئوریک, شوریجه, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028702,
author = {مرتضوی مهریزی, مریم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی},
title = {خاک های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)؛ حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2012},
volume = {46},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-8788},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {خاک های دیرینه؛ کلسی سول؛ نوسانات سطح ایستابی، آب های متئوریک، شوریجه، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاک های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)؛ حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A مرتضوی مهریزی, مریم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2012

[Download]