پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (47), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (1-24)

عنوان : ( ارتباط افق‌های پرفسیل(shell beds) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد )

نویسندگان: حامد محمدیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ئارام بایت گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آیتامیر(آلبین-سنومانین) در حوضه رسوبی کپه‌داغ دارای اثرفسیل‌های گوناگون و چندین افق پرفسیل است. این اثرفسیل‌ها حاوی الگوهای رفتارشناسی متنوع شامل پناهگاهی، تغذیه‌ای، گریزینگ، تعادلی، پیچ و تاب خورده، هم‌زیست شیمیایی و فراری هستند. انواع افق‌های پرفسیل را می‌توان بر اساس تفاوت در خصوصیات رسوب‌شناسی، پالئواکولوژیکی و تافونومیکی تشخیص داد. افق‌های پرفسیل و ماسه سنگ های حاوی آثارفسیلی در سازند آیتامیر توالی‌‌های تحت تاثیر طوفان را نشان می‌دهد. با کاهش انرژی محیط و تجمع فوناهای بنتیک، زیست‌آشفتگی به طور چشمگیری به سمت بالای افق‌های پرفسیل افزایش پیدا می‌کند. انواع مختلف افق‌های پرفسیل شامل 1) بسترهای سفت در محیط‌های پیش ساحلی تا دور از ساحل که بوسیله ایکنوفاسیس‌ گلوسی‌فانجیتس و اثر فسیل‌های گاستروچانولیتس، ریزوکورالیوم و تالاسینوئید مشخص می‌شود. 2) نهشته‌های باقیمانده (lag deposits) با قاعده فرسایشی- طوفانی. 3) افق‌های پرفسیل نابرجا از نهشته‌های طوفانی که بوسیله ایکنوفاسیس گلوسی‌فانجیتس دارای افیومورفا مشخص می‌شود. 4) افق‌های پرفسیل دریای آرام در نزدیکی ساحل و بالای موجسار هوای آرام، 5) افق‌های زیستی مرکب یا چندگانه از زمان‌های مختلف و نهشته‌های حادثه‌ای چندگانه. در نهشته‌های سازند آیتامیر 7 نوع ایکنوفاسیس شناسایی شد که شامل 1) ایکنوفاسیس زئوفیکوس 2) ایکنوفاسیس دور از ساحل کروزیانا 3) ایکنوفاسیس پیش الگوی کروزیانا 4) ایکنوفاسیس مخلوط اسکولایتوس-کروزیانا 5) ایکنوفاسیس دور از ساحل اسکولایتوس 6) ایکنوفاسیس پیش الگوی اسکولایتوس و 7) ایکنوفاسیس اسکولایتوس. این توالی از افق‌های پرفسیل حاوی آثارفسیلی، کاهش تدریجی در انرژی هیدرولیکی بوسیله طوفان را نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, افق‌های پرفسیل , سازند آیتامیر, تافونومیک, دیرین‌بوم‌شناسی, رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028703,
author = {محمدیان, حامد and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and بایت گل, ئارام},
title = {ارتباط افق‌های پرفسیل(shell beds) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2012},
volume = {47},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8788},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {افق‌های پرفسیل ، سازند آیتامیر، تافونومیک، دیرین‌بوم‌شناسی، رسوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط افق‌های پرفسیل(shell beds) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد
%A محمدیان, حامد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A بایت گل, ئارام
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2012

[Download]