سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012 , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 )

نویسندگان: الیاس رفیعی , سیدعبدالکریم سجادی , حامد محقق رفیق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، اثر نرخ های مختلف گرم کردن از دمای محیط تا دمای سخت کردن، بر روی زمان آستنیته کردن بررسی شده است. زمان های آستنیته کردن کم،، موبمک کاممش ن مدن اسمتحاله CK بهینه نمونه هایی از فولاد 60 تبدیش پرلیت )یا هر فاز اولیه دیگر( به آستنیت شده و پس از سرد کردن قطعه با سمرتت دلخمواه، بمه من مور ای ماد ساختار مورد ن ر، هنوز مقداری از فاز اولیه در ریز ساختار وبود خواهد داشت. از طرفی اگر زمان آسمتنیته کمردن طولانی باشد قطعه درشت دانه شده، امکان اتوباج و شکست قطعه بی تر ممی شمود، تملیمار ررارتمی ممورد ن مر طولانی تر خواهد شد و انرژی بی تری مصرف می شود. لذا باید در محاسبه ی زمان آستنیته کردن مقمدار بهینمه ی 96 آستنیت ممی شمد - آن مد ن ر قرار گرفته شود. زمان آستنیته کردنی که )در دمای ثابت( من ر به ای اد % 100 در پنج نرخ مورد بررسی قرار گرفت و م اهده شد که هر چقدر نرخ گرم کردن بی تر باشمد زممان آسمتنیته کمردن باید بی تر شود که این اثر در نرخ های کمتر از 51 دربه سلسیوس بر دقیقه ناچیز، ولمی در نمرخ همای بی متر از آن )r( بر رسک نرخ گمرم کمردن )t( بسیار شدید است. همچنین رابطه ریاضی نیز برای تخمین زدن زمان آستنیته کردن بدست آورده شد.

کلمات کلیدی

, عملیات حرارتی, نرخ گرم کردن, زمان آستنیته کردن, فولاد CK60
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028704,
author = {رفیعی, الیاس and سجادی, سیدعبدالکریم and محقق رفیق, حامد},
title = {بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60},
booktitle = {سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {عملیات حرارتی، نرخ گرم کردن، زمان آستنیته کردن، فولاد CK60},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60
%A رفیعی, الیاس
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A محقق رفیق, حامد
%J سومین همایش بین المللی عملیات حرارتی ICMH 2012
%D 2012

[Download]