اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (131-158)

عنوان : ( بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران )

نویسندگان: محمد بخشوده , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروز زارع , آرش دوراندیش , یداله آذرین فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضهی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامهی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های 1368 برآورد شد . نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن - سری زمانی 1383 نهادهها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافتههای مطالعه ی حاضر روند فعل ی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهرهگیری از روشهای اشاره شده – همچون ارتقای بهره وری، بهره گیری از شیوه های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخ صص و تحصیل کرده و غیره - به ارتقای سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, محصولات کشاورزی, خوراک دام و طیور, عرضه ی مواد پروتیین دامی, برنامه ی چهارم توسعه ی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028715,
author = {محمد بخشوده and شاه نوشی فروشانی, ناصر and فیروز زارع, علی and دوراندیش, آرش and یداله آذرین فر},
title = {بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {131--158},
numpages = {27},
keywords = {محصولات کشاورزی، خوراک دام و طیور، عرضه ی مواد پروتیین دامی، برنامه ی چهارم توسعه ی ، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران
%A محمد بخشوده
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A فیروز زارع, علی
%A دوراندیش, آرش
%A یداله آذرین فر
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]