اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار )

نویسندگان: ازاده پورزنجانی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به‌طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به‌همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به‌علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی خطی, شرایط نادقیق, انعطاف پذیری, ریسک, ,FLP ,NOLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028727,
author = {پورزنجانی, ازاده and قربانی, محمد},
title = {کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4722},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {برنامه ریزی خطی، شرایط نادقیق، انعطاف پذیری، ریسک، ;FLP ;NOLP MGA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار
%A پورزنجانی, ازاده
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]