آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3) , صفحات (1378-1385)

عنوان : ( مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز )

نویسندگان: مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این مطالعه پس از شناسایی فلور سیانوباکتریایی شالیزارهای اطراف درگز، به بررسی روابط متقابل این سیانوباکتری ها در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش کشت بر روی محیط جامد BG-110 پرداخته شد. پس از انجام بررسی های لازم، گونه Nostoc piscinale به عنوان قوی ترین و Nostoc spongiaeforme به عنوان ضعیف ترین گونه از نظر تولید متابولیت های ثانویه (آللوکمیکال ها) شناخته شدند. تمامی جفت های مورد مطالعه، از نظر برهم کنش هایشان در مقابل هم در دو طبقه کلی قرار گرفتند. در نهایت درباره استفاده از آللوکمیکال های حاصل از این جلبک های سبز – آبی، جهت مبارزه با توده های مضر جلبکی و کاربرد آن ها در علوم کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آللوکمیکال ها, آللوپاتی, جلبک های سبز – آبی, متابولیت های ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028732,
author = {پورمندکاری مهرجردی, مریم and ذکائی, محمود and اجتهادی, حمید},
title = {مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {25},
number = {6},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {1378--1385},
numpages = {7},
keywords = {آللوکمیکال ها، آللوپاتی، جلبک های سبز – آبی، متابولیت های ثانویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز
%A پورمندکاری مهرجردی, مریم
%A ذکائی, محمود
%A اجتهادی, حمید
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2012

[Download]