پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری )

نویسندگان: سلیمه نودهی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محدوده مخزن سد ش هید رجایی ساری لغزشهای متعددی قبل از احداث سد و نیز بعد از آبگیری به وقوع پیوسته است. لغزشهای فوق نقش مهمی در افزایش رسوب پشت سد و کاهش حجم مخزن داشت هاند. برخی از این لغزشها پتانسیل آسیب رساندن به بدنه سد و تاسیسات آبگیری آن را دارا می باشند. در این مطالع ه کلیه لغزشهای محدوده مخزن و حاشیه جاده های دسترسی مشرف به مخزن سد با استفاده از عکسهای هوایی و بازدید صحرایی بررسی شده اس ت. در این راستا حدود 50 مورد لغزش قدیمی قبل از احداث سد و حدود 80 مورد لغزش بعد از آبگیری سد شناسایی و به نقشه درآمده اس ت. سپس دلایل ا حتمالی وقوع هر گروه از لغزشها با توجه به موقعت آنها نسبت به تراز آب مخزن بررسی شده اس ت. نهایتاٌ لغزشهای بحرانی معرفی شده و راهکا رهای تثبیت و کاهش ناپایداری شیبی در محدوده مخزن بیان شده است.

کلمات کلیدی

, حرکات دامنه ای , زمین لغزش , سد شهید رجائی , ساری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028740,
author = {سلیمه نودهی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حرکات دامنه ای ، زمین لغزش ، سد شهید رجائی ، ساری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری
%A سلیمه نودهی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]