پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود) )

نویسندگان: هاشم شاهسونی , ایرج پیروز , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرعت امواج برشی از جمله پارامترهای بسیار مهم و مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیکی میباشد که در ارزیابی مقاومت لایه-های زیر سطحی، اثرات ساختگاهی و تعیین پروفیل لایههای زیر سطحی بکار گرفته میشود. یکی از روشهای تعیین مستقیم سرعت موج برشی، روش لرزه نگاری درون چاهی است که روشی مخرب، زمان بر و پرهزینه میباشد. در مقابل این روش، روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی معرفی شده است که روشی غیر مخرب، سریع و کم هزینه میباشد. در حقیقت این روش بر اساس تولید و ثبت امواج لرزهای در سطح زمین، تغییر حوزة دادهها از حوزة زمان-فاصله به حوزة فرکانس-عدد موج با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی و در نهایت بدست آوردن سرعت امواج ریلی در فرکانس های خاص (منحنی پراکندگی) بنا شده است. در این مطالعه ابتدا روش تحلیل چند کانالة امواج سطحی به طور مختصر شرح داده شده است و سپس در یک مطالعة موردی نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی مقایسه شده است. این مقایسه نشان میدهد، انطباق قابل قبولی بین نتایج حاصل از روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی و نتایج حاصل از روش لرزه نگاری درون چاهی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, موج برشی, تحلیل چند کاناله امواج سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028754,
author = {هاشم شاهسونی and ایرج پیروز and حافظی مقدس, ناصر},
title = {تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موج برشی، تحلیل چند کاناله امواج سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود)
%A هاشم شاهسونی
%A ایرج پیروز
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]