زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (493-512)

عنوان : ( ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , محمد رضا قایمقامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر نتایج بررسی اثرات ساختگاهی زمین لرزه ها با استفاده از تحلیل طیفی امواج خرد لرزه ای در 200 نقطه شهر مشهد ارائه گردیده است. همچنین با ترکیب نقشه هم پریود تقویت و نقشه بافت خاک نقشه طبقه بندی زمین براساس استاندارد 2800 تهیه شده است. نتایج مطالعات نشان میدهد که پریود تقویت خاک در شهر مشهد از جنوب و غرب به سمت مرکز و شرق افزایش یافته ولی بطرف شمال با رسیدن به گسل شمال مشهد در محدوده خواجه ربیع کاهش یافته است. از نظر رده بندی زمین در استاندارد 2800 نیز بخش جنوب و جنوبغربی در رده I و II و محدوده مرکزی در رده IIIب، محدوده شمالی در مجاورت گسل شمال مشهد در رده IIب و بخشهایی از شرق و شمالشرق در رده IV طبقه‌بندی میگردد.

کلمات کلیدی

, خرد لرزه سنجی, نسبت طیفی, پریود تشدید, ضخامت آبرفت شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028766,
author = {حافظی مقدس, ناصر and محمد رضا قایمقامیان},
title = {ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۳۷},
pages = {493--512},
numpages = {19},
keywords = {خرد لرزه سنجی، نسبت طیفی، پریود تشدید، ضخامت آبرفت شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمد رضا قایمقامیان
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۳۷
%D 2009

[Download]