فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (35), شماره (4), سال (2009-4) , صفحات (17-34)

عنوان : ( ویژگی های زمین شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد )

نویسندگان: اصغر آزادی، غلام جوان دولویی، ناصر حافظی مقدس، خالد حسامی آذر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسل توس شاخه ای از گسل کشف رود است که روند شمال غربی- جنوب شرقی دارد. شواهد زمین ریخت شناختی نشان م یدهد که ادامه این گسل از شمال غربی شهر مشهد در نزدیکی های توس وارد محدوده شهری می شود. این گسل با عبور از کنار بقعه خواجه ربیع به سمت شمال شرقی شهر مشهد امتداد می یابد و از حاشیه شهرک گلشهر خارج م یشود. با توجه به انبوه جمعیت ساکن و زائران مستقر در شهر مشهد و اجرای پروژه های عظیم صنعتی – اقتصادی (برای نمونه، پروژه الماس شرق، متروی مشهد و مانند آن) بررسی گسل توس اهمیت خاصی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی دقیق تر هندسه و مسیر گسل توس در شهر مشهد است. در این راستا داده های موجود شامل بررسی های زمی نشناسی، ژئوتکنیک و خردلرزه سنجی مورد بررسی قرار گرفته و بر این مبنا محل های مناسب برای بررسی های 3 - مقاومت سنجی (ژئوالکتریک) تعیین شده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشانگر آن است که گسل توس با پهنه ای به عرض 2 کیلومتر، دارای سازوکار معکوس با شیبی به سمت جنوب غرب است که فعالیت آن در طی دوره کواترنر کاملا مشهود است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, ژئودزی, ژئوفیزیک, گسل توس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028767,
author = {اصغر آزادی، غلام جوان دولویی، ناصر حافظی مقدس، خالد حسامی آذر},
title = {ویژگی های زمین شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2009},
volume = {35},
number = {4},
month = {April},
issn = {0378-1046},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {زمین شناسی، ژئودزی، ژئوفیزیک، گسل توس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های زمین شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد
%A اصغر آزادی، غلام جوان دولویی، ناصر حافظی مقدس، خالد حسامی آذر
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 0378-1046
%D 2009

[Download]