فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (35), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان )

نویسندگان: قاسم عسکری , ناصر حافظی مقدس , محمدرضا رحیمی تبار , عبدالرضا انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر آنومالی مادون قرمز حرارتی (Thermal Infra Red)قبل از زلزله 1383 راور کرمان با بزرگی ML=5.1 بر اساس داده های کالیبره شده شب هنگام باند 4 ماهواره NOAA (سنجنده AVHRR)در محدوده طول موج 10.5 تا 11.5 میکرومتر با بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل نتایج با استفاده از سه مدل ساده ابداعی آرایه مربعی، آرایه مستطیلی و مربعی زمین شناسی انجام پذیرفته است. نتایج این مطالعات حاکی از افزایش شدید و غیر عادی شدت تشعشعی، 6 روز قبل از زلزله در اطراف کانون سطحی زلزله و در امتداد گسلهای زمین لرزه ای منطقه مورد مطالعه(گسل های لکرکوه،نایبند و کوهبنان) می باشد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که تغییرات تشعشعی قبل از زلزله، در رخنمون های سنگهای آذرین بیشتر از سایر رخنمون های سنگی در اطراف کانون زلزله می باشد که این مسئله با نتایج آزمایشگاهی پروفسور فروند(2007) در آزمایشگاه ژئودینامیک ناسا در راستای اثبات تشعشع امواج مادون قرمز در هنگام اعمال فشار به سنگهای سیلیکاته همخوانی دارد. نهایتا نتایج این بررسی قابلیت استفاده از داده های ماهواره ای NOAA ،جهت ثبت پیش نشانگر حرارتی، با هدف پیش بینی زلزله برای را نواحی مرکزی ایران که واجد سنگهای آذرین سیلیکاته می باشند را به اثبات می رساند.

کلمات کلیدی

, راور, کرمان, آنومالی مادون قرمز, پیش بینی زلزله, گسل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028784,
author = {قاسم عسکری and حافظی مقدس, ناصر and محمدرضا رحیمی تبار and عبدالرضا انصاری},
title = {بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2010},
volume = {35},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-3906},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {راور، کرمان، آنومالی مادون قرمز،پیش بینی زلزله،گسل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان
%A قاسم عسکری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A محمدرضا رحیمی تبار
%A عبدالرضا انصاری
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 2538-3906
%D 2010

[Download]