علوم زمین, ( ISI ), دوره (19), شماره (75), سال (2010-4) , صفحات (1-17)

عنوان : ( اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان) )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , غلامعباس کاظمی , حمید رضا امیری مقدم , رضا سنچولی , فاطمه سادات حجازی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معادن زغال سنگ اولنگ در حوضه آبریز قره چای در فاصله130 -100 کیلومتری از گرگان و در 20 کیلومتری جنوب رامیان است. در مطالعه حاضر اثرات زیست محیطی این معادن در منطقه شامل آلودگی منابع آب و خاک، ناپایداری های دامنه ها و نیز فرسایش بستر رودخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی اثر زهاب معادن و آلودگی های سطحی، 34 نمونه آب در دو فصل بهار و تابستان از زهاب تونل ها و همچنین از بالا دست و پایین دست محل ورودی زهاب به آبراهه ها برداشت و تجزیه های کیفی انجام شد. نتایج نشان داد که زهاب معادن باعث افزایش شوری و مواد آلی آبراهه ها شده اما تغییر قابل توجهی در میزان فلزات سنگین و دیگر پارامترها ایجاد نکرده است. از بین نمونه ها بیشترین آلودگی، مربوط به آبراهه های مجاور باطله های معدنی است. به عبارت دیگر دفن و پوشش نامناسب باطله های معدنی با توجه به گستردگی که در منطقه دارند، عامل اصلی آلودگی منابع آب و خاک در این منطقه است. برای ارزیابی اثرات معدن کاری بر ناپایداری دامنه ها، لغزش های منطقه برداشت و به نقشه در آمده و دلایل رخداد آنها بررسی شد. نتایج بررسی های به عمل آمده، نشان می دهد که فراوانی لغزش ها در محدودهای معدنی بیشتر است و عامل انسانی در کنار عوامل ذاتی و طبیعی مانند زمین شناسی، اقلیم و آب شناسی در رخداد لغزش ها نقش داشته است.

کلمات کلیدی

, اثرات زیست محیطی , معدن کاری اولنگ , استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028787,
author = {حافظی مقدس, ناصر and غلامعباس کاظمی and حمید رضا امیری مقدم and رضا سنچولی and فاطمه سادات حجازی نژاد},
title = {اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان)},
journal = {علوم زمین},
year = {2010},
volume = {19},
number = {75},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {اثرات زیست محیطی ، معدن کاری اولنگ ، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان)
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غلامعباس کاظمی
%A حمید رضا امیری مقدم
%A رضا سنچولی
%A فاطمه سادات حجازی نژاد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2010

[Download]