پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران )

نویسندگان: مهدی تلخابلو , رضاحسینی , محمدرضانیکودل , علی ارومیه ای , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگیهای مهندسی سنگها از جمله دوام و زوال آن در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیطهای دریایی از مهمترین خصوصیاتی است که مصالح مورد استفاده در ساخت ساز ههای دریایی باید از آن برخوردار باشند. لوماشلها که نوعی سنگ رسوبی زیستی تخریبی محسوب میشوند از جمله مصالحی هستند که با سهولت استخراج و فراوانی زیاد در رخنمونهای سنگی واقع در نوار ساحلی جنوب ایران در سازندهای میشان، آغاجاری، برخی سازندهای محلی مانند سازند قشم و خارک در سواحل خلیج فارس و در تشکیلات میوسن تا پلیوسن نواحی جنوب شرق ایران گسترش داشته و در ساخت بسیاری از موجشکنهای منطقه مورد استفاده قرارگرفتهاند. در این مقاله با انجام بررسیهای میدانی، عملکرد و زوال سنگهای لوماشل استفاده شده در 13 مو جشکن تود هسنگی احداث شده در طول حدود 1000 کیلومتر از سواحل جنوبی ایران از بندر لنگه تا پسابندر بررسی شده و براساس نوع مکانیسم زوال و شدت آن یک معیار تجربی برای طبق هبندی زوال سنگهای لوماشلی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, لوماشل, زوال , مو جشکن تود هسنگی – سواحل جنوبی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028790,
author = {مهدی تلخابلو and رضاحسینی and محمدرضانیکودل and علی ارومیه ای and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوماشل- زوال - مو جشکن تود هسنگی – سواحل جنوبی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران
%A مهدی تلخابلو
%A رضاحسینی
%A محمدرضانیکودل
%A علی ارومیه ای
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]