پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , هادی حاجی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی زیست محیطی ( EIA) قبل از اجرای هر پروژه، ابزاری بسیار مفید در جهت کاهش اثرات بالقوه احتمالی هر پروژه میباشد. روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی از قبیل چک لیستها، ماتریس ها، شبکه ها و روشهای انطباقی محیط مناسبی را در نظم دادن پارامترها برای بررسی ارزیابی زیست محیطی یک پروژه فراهم می آورند. در مطالعه حاضر از روش ماتریسی جهت مطالعه کمی روابط بین فعالیت ها ( بخش بنیادی یک پروژه) و فاکتورهای زیست محیطی ( محیط پیرامون که تحت تأثیر پروژه قرار میگیرد) استفاده شده است. بر اساس این روش، 8 منطقه پیشنهادی در مرحله اول مطالعات مکانیابی دفن پسماندهای خطرناک در استان خراسان رضوی شامل مناطق مزداوند،میامی، سبزوار، مالوند، کدکن، شادمهر، خیرآباد و یونسی از نظر شرایط زیست محیطی اولویتبندی شد و نهایتاٌ سه منطقه خیرآباد، میامی و یونسی به ترتیب بهترین گزینهها برای احداث لندفیل معرفی گردید.

کلمات کلیدی

, پسماندهای خطرناک, ارزیابی زیست محیطی, ماتریس لئوپولد, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028791,
author = {حافظی مقدس, ناصر and هادی حاجی زاده},
title = {ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پسماندهای خطرناک، ارزیابی زیست محیطی، ماتریس لئوپولد، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A هادی حاجی زاده
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]