پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد )

نویسندگان: علی جعفری قریه علی , ناصر حافظی مقدس , غلامعباس کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش سریع وسعت و جمعیت شهر مشهد در طی چند دهه گذشته از یک طرف سبب برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی شده و از طرف دیگر تخلیه فاضلاب شهری به سفره آب زیرزمینی آلودگی سفره آبرفتی زیر شهر مشهد را به همراه داشته است. مطالعه حاضر نشان میدهد که غلظت نیترات در برخی از قسمتهای شهر به خصوص در مناطق با بافت خاک درشتدانه به چند برابر حد مجاز رسیده است. همچنین غلظت یونهای فسفات حداکثر به 2/72 میلیگرم در لیتر میرسد که نشاندهنده آلودگی سفره آب زیرزمینی با فاضلاب خانگی میباشد. نتایج تجزیه میکروبی نیز نشاندهنده افزایش میزان کلیفورم به حداکثر 170 کلیفورم مدفوعی در صد میلیلیتر میباشد. با توجه به اینکه بیشتر چاههای آلوده در محدوده گسترش شهر در طی سالهای 1375-1365 قرار دارند به نظر میرسد آلودگی سفره از سال 1365 به بعد تشدید شده است.

کلمات کلیدی

, فاضلاب شهری, مشهد, بافت خاک, غلظت نیترات, فسفات, کلیفورم مدفوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028794,
author = {علی جعفری قریه علی and حافظی مقدس, ناصر and غلامعباس کاظمی},
title = {نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاضلاب شهری، مشهد، بافت خاک، غلظت نیترات، فسفات، کلیفورم مدفوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد
%A علی جعفری قریه علی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غلامعباس کاظمی
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]