آموزه های قرآنی, دوره (13), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (59-88)

عنوان : ( واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , الهه شاه پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفسران و قران پژوهان به (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) و نقش آفرینی این دو در فهم قران توجه داشته اند،گر چه در این نگارش و حد و حدود آن یک داستان نبوده اند. بسیاری از قران پژوهانچگونگی نقش آفرینی (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) را در فهم قران جزیی و ذیل فوایدی گزارش کرده اند.از این میان فایده کمک به فهم آیات و رفع ابهام از آن جزء فواید مطرح شده می باشد (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) دانشهایی گره خورده با فضای نزول آیات هستند و این نکته ضرورت آگاهی از آنه برای فهم بهتر مقاصد قرانی را روشن تر می نماید این نوشتار از رهگذر مصادیقی از این تاثیر گذاری به بررسی کیفیت تعامل این دو علم و نقد این ارتباط می پردازد.

کلمات کلیدی

, قران , تفسیر , اسباب نزول , مکی و مدنی , تکرار نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028796,
author = {پیروزفر, سهیلا and شاه پسند, الهه},
title = {واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی)},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2011},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9378},
pages = {59--88},
numpages = {29},
keywords = {قران - تفسیر - اسباب نزول - مکی و مدنی - تکرار نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی)
%A پیروزفر, سهیلا
%A شاه پسند, الهه
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2011

[Download]