پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا )

نویسندگان: سلیمه نودهی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای طرحهای توسعه منابع آب به ویژه به شکل احداث سدهای مخزنی و شبک ههای آبیاری و زهکشی، اثرات چشمگیری بر روی آبخوانهای آبرفتی پایین دست آنها ایجا د م ینماید. این اثرات معمولاً به گون های است که رفتار گذشته آبخوان را در چارچوب روندهای حاکم در منطقه، به کلی تغییر م یده د. در این مقاله اثرات شبکه آبیاری سد مخزنی شهید رجائی بر آبخوان آبرفتی دشت ساری - نکا ( دشت تجن) از شرق سیاهرود تا غرب نکارود مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور روند تغییرات سطح آب زیرزمی نی قبل و بعد از بهره برداری از و همچنین تحولات کیفی آبخوان بر اساس نقش ههای هدایت الکتریکی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته اس ت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ساخت سد شهید رجایی باعث جلوگیری از افت سطح آب و افزایش کیفیت آب های زیر زمینی آبخوان ساری-نکا شده است.

کلمات کلیدی

, آبهای زیرزمینی, دشت ساری- نکا, سد مخزنی شهید رجائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028800,
author = {سلیمه نودهی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبهای زیرزمینی،دشت ساری- نکا، سد مخزنی شهید رجائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا
%A سلیمه نودهی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]