پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان )

نویسندگان: سارا حاج ملک , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر اثرات شهرسازی بر منابع آب در دشت کرمان شامل اثر بر تراز آب زیر زمینی، رواناب سطحی، تبخیر از سفره بررسی شده است. نتایج 19 متر افت سطح آب در یک بازه زمانی / این بررسی نشان میدهد که برداشت بیش از اندازه از سفره آب زیرزمینی دشت کرمان، منجر به حدود 92 7 میلیون متر / 1384 حدود 377 - 20 ساله شده است، از طرفی حجم فاضلاب شهری وارد شده به سفره آب، در محدوده شهر کرمان در سال آبی 1383 مکعب میباشد که برابر با 85 درصد از آب مصرفی در شهر و 15 درصد از تغذیه سفره بوسیله نزولات جوی می باشد. نفوذ فاضلاب شهری منجر به 4 متر در طی 20 سال در مرکز شهر شده که میتواند منجر به کاهش مقاومت زمین، افزایش / بالا آمدن تراز آب زیرزمینی به مقدار متوسط 33 0 در سال 1381 / 8 در سال 1346 به 08 / خورندگی خاک گردد. همچنین شهر سازی منجر به کاهش متوسط ضریب نفوذ آبخوان دشت کرمان از 30 شده اس .

کلمات کلیدی

, شهر کرمان, توسعه, منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028801,
author = {سارا حاج ملک and حافظی مقدس, ناصر},
title = {اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهر کرمان، توسعه، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان
%A سارا حاج ملک
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]