دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی )

نویسندگان: مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بیمارگرهای گیاهی ایجاد کننده گره در ریشه سبزیجات به خصوص گوجه فرنگی، نماتد ریشه گرهی جنس Meloidogyne می باشد که از نظر اقتصادی مهم بوده و به طیف وسیعی از محصولات حمله می کند. خسارت ناشی از این بیمارگر گیاهی منجر به کاهش محصول و تشدید بیماری های مختلف قارچی و باکتریایی در مزارع گوجه فرنگی می شود. استفاده از باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه، دارای قابلیت کنترل زیستی برعلیه نماتد های بیمارگر گیاهی یکی از مطلوب ترین روشهای کنترل بیماری می باشد. بدین منظور استرین های گرم مثبت اندوسپوردار خانواده Bacillaceae از منطقه فراریشه سبزیجات با استفاده از محیط نوترینت آگار (NA) جداسازی شدند. فعالیت ضد نماتدی ترشحات حاصل از سوسپانسیون 108× 1 سلول در میلی لیتر از 40 جدایه نماینده بر روی تخم و لارو نماتد مولد گره در قالب طرح کاملا تصادفی در3 تکرار بررسی شد. آنالیز نتایج بدست آمده نشان داد که جدایه هایMD18، MA17، N22 و Bag213 بیشترین درصد ممانعت از تفریخ تخم ومرگ و میر لارو سن دوم را داشتند. جدایه های برتر نیز از نظر ترشح آنزیم های پروتئاز و لیپاز در شرایط آزمایشگاه مثبت ارزیابی شدند. بررسی ها ی بیشتر بر روی جدایه های انتخابی در شرایط گلخانه در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, باکتری گرم مثبت, کنترل بیماری, گوجه فرنگی, نماتد ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028804,
author = {رمضانی مقدم, مریم and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باکتری گرم مثبت، کنترل بیماری، گوجه فرنگی، نماتد ریشه گرهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی
%A رمضانی مقدم, مریم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]