دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (1-14)

عنوان : ( تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل )

نویسندگان: محمدتقی شاکری , وحید قوامی قنبرآبادی , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی , فاطمه همایی شاندیز , حسین باغیشنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در مدل رایج خطرهای متناسب کاکس یکی از فرضیات اساسی برقراری فرض استقلال میان زمان سانسور و زمان پیشامد میباشد. در مطالعات بالینی زمانی که سانسور به دلایلی همچون خروج فرد از مطالعه یا خطر رقابتی رخ می دهد همواره نگرانی در خصوص اعتبار نتایج مبتنی بر فرض استقلال سانسورها وجود دارد. ارائه راهکاری جهت بررسی فرض استقلال و نیز تعمیم مدل خطرهای متناسب کاکس در حالت عدم برقراری فرض استقلال مفید میباشد. مواد و روش کار: برای رسیدن به این هدف به معرفی تعمیمی از مدل خطرهای متناسب کاکس با استفاده از تابع مفصل می پردازیم. این مدل امکان انجام آنالیز حساسیت، جهت بررسی فرض استقلال را فراهم مینماید. تعمیم تابع درستنمایی و برآورد انجام شد. در ادامه با استفاده از این مدل، برقراری فرض استقلال زمان R پارامترها با یک روش عددی با استفاده از نرم افزار سانسور و پیشامد در مجموعه دادههای مربوط به بیماران دارای سرطان پستان که طی سالهای 1380 تا 1388 جهت درمان به بخش آنکولوژی بیمارستانهای قائم (عج) و امید مراجعه نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: با استفاده از شبیهسازی ابتدا مناسب بودن مدل ارائه شده اثبات گردید سپس تاثیرات عدم برقراری فرض استقلال بین زمان سانسور و پیشامد بر روی برآورد پارامترها بررسی گردید. در مجموعه دادههای واقعی برقراری فرض استقلال مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری:عدم برقراری فرض استقلال میتواند باعث نتایج اریب در مدل خطرهای متناسب کاکس گردد که میزان اریبی با میزان وابستگی میان سانسور و پیشامد ارتباط مستقیم دارد. در مجموعه دادههای مربوط به بیماران دارای سرطان پستان مشخص گردید که تشخیص بیماری در مراحل اولیه نقش مهمی در موفقیت درمان و عدم عود بیماری دارد.

کلمات کلیدی

, مدل خطرهای متناسب کاکس, آنالیز حساسیت, تابع مفصل, خطرات رقابتی, سرطان پستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028806,
author = {محمدتقی شاکری and وحید قوامی قنبرآبادی and حبیب اله اسماعیلی and جباری نوقابی, هادی and فاطمه همایی شاندیز and حسین باغیشنی},
title = {تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8698},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {مدل خطرهای متناسب کاکس، آنالیز حساسیت، تابع مفصل، خطرات رقابتی، سرطان پستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل
%A محمدتقی شاکری
%A وحید قوامی قنبرآبادی
%A حبیب اله اسماعیلی
%A جباری نوقابی, هادی
%A فاطمه همایی شاندیز
%A حسین باغیشنی
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2012

[Download]