دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR )

نویسندگان: ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی خشک سیب زمینی یکی از بیماریهای مهم قارچی در مناطق عمده تولید سیب زمینی در ایران است. آگاهی از تنوع ژنتیکی بیمارگرهای گیاهی مهم در محصولات اقتصادی همچون سیب زمینی، راهگشای تصمیم گیری در مورد مدیریت بیماری در برنامه های اصلاحی می باشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 22 جدایه از قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی جمع آوری شده از خراسان رضوی با استفاده از نشانگر ISSR بررسی شد. از مجموع 8 آغازگر مورد استفاده، 5 آغازگر باندهای چند شکل تولید نمودند. بیشترین درصد چند شکلی برابر با 92% مربوط به آغازگر 5(GTG) بود. داده های حاصل از تجزیه مولکولی با استفاده از نرم افزار NTYSIS بررسی شدند. بر اساس تجزیه کلاستر با استفاده از ضریب تشابه جاکارد، جدایه ها در سطح تشابه 50% به پنج گروه متمایز تقسیم شدند. این گروهبندی در دو مورد ارتباط معنی داری با مناطق جغرافیایی نشان داد. بیشترین تشابه ژنتیکی بین جدایه ها ی مشهد و نیز تعدادی از جدایه های نیشابور و فریمان بود. نتایج آنالیز مولکولی نشان دهنده عدم همبستگی بین تنوع جدایه ها و شدت بیماریزایی را نشان داد. درصد چند شکلی بدست آمده بیانگر شایستگی استفاده از نشانگر ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی گونه Fusarium solani می باشد.

کلمات کلیدی

, پوسیدگی خشک, تنوع ژنتیکی, سیب زمینی, ISSR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028807,
author = {ناهید حیدرزاده and بقائی راوری, ساره},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {پوسیدگی خشک، تنوع ژنتیکی، سیب زمینی، ISSR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
%A ناهید حیدرزاده
%A بقائی راوری, ساره
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]