دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD )

نویسندگان: ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici در استانهای خراسان شمالی و رضوی و با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD انجام شد. بدین منظو در طی فصل زراعی 84-83 از منطاق عمده گوجه کاری استان خراسان رضوی نمونه برداری صورت گرفت و 35 جدیه قارچ F. oxysporum از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه جداسازی گردید. آزمون اثبات بیماریزایی روی گوجه فرنگی رقم Bonny Best ( حساس عمومی) انجام و 25 جدایه باعث پژمردگی آوندی، 5 جدایه مولد پوسیدگی و 5 جدایه غیر بیماریزا بودند. برای بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD پس ا ستخراج DNA ژنومی، آزمون RAPD با استفاده از 10 آغازگر انجام گرفت. میزان قرابت زنتیکی جدایه ها بر اساس ماتریس فاصله ژنتیکی در یک دندروگرام خلاصه شد و آنالیز داده ها، 12 کلاستر مجزای ژنتیکی را آشکار نمود.

کلمات کلیدی

, Fusarium oxysporum , RAPD , گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028808,
author = {ناهید حیدرزاده and بقائی راوری, ساره},
title = {ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {Fusarium oxysporum ، RAPD ، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
%A ناهید حیدرزاده
%A بقائی راوری, ساره
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]