پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (2), شماره (6), سال (2011-11) , صفحات (19-34)

عنوان : ( تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمیراء پور , فهیمه سادات سعادت یار , فاطمه بیطرف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، لزوم تحقیق و بررسی اثرات مثبت توسعه گردشگری به خوبی احساس میشود. تسهیلات مناسب میتواند وسیلهای برای بهبود تصویر مقصد، حس مباهات و افتخار مردم منطقه باشد. توسعه گردشگری در شهرها و روستاهای شمالی میتواند اثرات بلندمدتی را بر اقتصاد محلی، زیرساختها ، جنبه های فرهنگی - اجتماعی و تجاری داشته باشد و به عنوان عاملی مؤثر برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی (افزایش درآمدها و اشتغالزایی) و بهبود تصویر این مناطق (آگاهی و دانش از منطقه بازدید شده) درنظر گرفته شود. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین متغیرهای تصویرذهنی، کیفیت ادراک شده عوامل ملموس و ناملموس به همراه ارزش ادراک شده پرداخته است و بدین منظور ابتدا مدل مفهومی بر اساس مبانی نظری، استنتاج و طراحی گردید و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی در معرض آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران مناطق ساحلی دریای خزر است که با استناد بر فرمول کوکران، 200 نفر به عنوان نمونه تصادفی مورد مطالعه ، در تحقیق در نظر گرفته شدند. دادههای به دست آمده به وسیله پرسشنامههای توزیع شده از بین افرادی که حداقل یک بار به شهرهای ساحلی دریای خزر سفر کردهاند از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار پی. ال. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کیفیت ادراک شده نسبت به ارزش ادراک شده از مهمترین پیامدهای تصویر ذهنی گردشگران است . همچنین ، مشخص گردید که کیفیت عوامل ناملموس در تصویر ذهنی گردشگران تاثیر معناداری ندارد

کلمات کلیدی

, ارزش ادراک شده, تصویرذهنی, کیفیت ادراک شده, شهرهای ساحلی دریای خزر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028810,
author = {کاظمی, مصطفی and پور, سمیراء and سعادت یار, فهیمه سادات and بیطرف, فاطمه},
title = {تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2011},
volume = {2},
number = {6},
month = {November},
issn = {2228-5229},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {ارزش ادراک شده، تصویرذهنی، کیفیت ادراک شده، شهرهای ساحلی دریای خزر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده
%A کاظمی, مصطفی
%A پور, سمیراء
%A سعادت یار, فهیمه سادات
%A بیطرف, فاطمه
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2011

[Download]