چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها , 2012-06-13

عنوان : ( بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , عطیه فلفلانی , هادی اردشیر بهرستاقی , مرضیه غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ب ا پیشرفت عل م و تکنولوژی, اهمیت تعیی ن کارایی ا ز جمل ه دغدغههای مهم مدیران و سرمایهگذاران و از اقدامات ضروری به منظور مقایسه رقابتپذیری در عرصههای داخلی و خارجی یک کشور است. روند روزافزون رقابت, بهبود کیفیت و کاهش هزینه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفی نمودهاست. از سوی دیگر آنچه موجب این مهم میشود و آن را سهولت میبخشد افزایش کارایی و بهره وری است. برای سنجش کارایی روشهای متعددی وجود دارد؛ در میان آنها, روش تحلیل پوششی دادهها از مهمترین روشهایی است که به دلیل استفاده از متون ریاضی, اجتناب از شیوههای ذهنی و سلیقهای و داشتن صحت بالا در نتیجهگیری, در دهههای اخیر جایگاه علمی ویژهای داشتهاست؛ بنابراین واحدهای تصمیمگیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده میکنند. , 89 و 90 , در این مقاله تلاش بر این است که با استفاده از دادههای سه سال 88 کارایی خطوط سهگانه قالبگیری شرکت فولادین ذوب آمل (که از این پس فذا نامیده خواهد شد) بررسی مقایسهای شود. ورودیهای مورد بررسی در این مطالعه شامل هزینه برق مصرفی هر خط، هزینه مواد اولیه، هزینه دستمزد نیروی انسانی، هزینه تعمیرات و قابلیت اطمینان خط است و خروجی نیز تعداد قطعه سالم در نظر گرفته شدهاست.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کارایی, رتبه بندی, تحلیل پوششی داده ها, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028811,
author = {کاظمی, مصطفی and فلفلانی, عطیه and هادی اردشیر بهرستاقی and غلامی, مرضیه},
title = {بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی کارایی، رتبه بندی، تحلیل پوششی داده ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل
%A کاظمی, مصطفی
%A فلفلانی, عطیه
%A هادی اردشیر بهرستاقی
%A غلامی, مرضیه
%J چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
%D 2012

[Download]