ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر , محمد مهران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در راستای ریز پهنه بندی لرزه ای شهر سراوان اندازهگیری ریز ارتعاشات تک ایستگاهی در 90 محل طی دو مرحله انجام گرفت. مقادیر پریود تقویت آبرفت و تابع تقویت نسبی بر پایه روش ناکامورا برآورد گردیده و نقشههای هم پریود و هم تقویت نسبی تهیه، و تغییر این پارامترها در گستره مربوطه توسط این نقشهها بررسی شدهاند. این بررسیها مشخص ساختهاند که عمده منطقه مورد مطالعه کوتاه پریود بوده که این مسئله توسط ویژگی نهشته های تشکیل دهنده این گستره و نتایج مطالعات ژئوتکنیکی تائید شده است. مطابق نتایج، عمده ساختگاه مورد مطالعه مطابق استاندارد 2800 در رده II جای میگیرد که این مسئله توسط نتایج Vs 30 مطالعات درون گمانهای لرزهای نیز تأیید میگردد.

کلمات کلیدی

, سراوان, پریود تقویت, ناکامورا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028821,
author = {حافظی مقدس, ناصر and یزدانفر, روزبه and محمد مهران},
title = {مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سراوان، پریود تقویت، ناکامورا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان
%A حافظی مقدس, ناصر
%A یزدانفر, روزبه
%A محمد مهران
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]