نامه بهارستان, دوره (1), شماره (16), سال (2010-8) , صفحات (275-282)

عنوان : ( قسمت گمشده تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه از تاریخ بیهقی یه دست ما رسیده کمتر از یک پنجم اصل کتاب است. محققان همواره به دنبال بخش کمشدة بیهقی بوده اند. نشانه هایی از بخشهای مفقود تاریخ بیهقی در برخی از متون دیده می شود. اما همه نسخه های خطی موجود یکسان و ناقص االاول و الآخرند. اصل نسخه های تاریخ بیهقی احتمالاً در آتش سوزی غزنین به سال 548 از میان رفته است

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, نسخه های خطی, قسمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028827,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {قسمت گمشده تاریخ بیهقی},
journal = {نامه بهارستان},
year = {2010},
volume = {1},
number = {16},
month = {August},
issn = {1608-912x},
pages = {275--282},
numpages = {7},
keywords = {تاریخ بیهقی- نسخه های خطی- قسمت گمشده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قسمت گمشده تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J نامه بهارستان
%@ 1608-912x
%D 2010

[Download]