ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی , حسین مهران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پدیده تشدید آبرفت در سطح شهر خاش به روش خطی معادل با استفاده از نرم افزار پروشیک مورد برررسی قرار گرفت. برای این منظور در 6 نقطه از شهر خاش گمانه به عمق 30 تا 45 متر حفاری شده و پروفیل خاک و سرعت موج برشی تعیین شده است. با وارد کردن داده های فوق به نرم افزلر پروشیک شتاب پیک حداکثر و بزرگنمایی آبرفت در هر نقطه تعیین گردید. سپس برمبنای نقشه بافت خاک و مطالعات میکروترمور نقشه های هم شتاب و بزرگنمایی آبرفت در سطح شهر خاش تهیه شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که قسمت عمده شهر خاش دارای بزرگنمایی برابر با 1.4 بوده و قسمت شمالی شهر خاش که ریزدانه تر می باشند دارای بزرگنمایی برابر با 1.7 می باشند.

کلمات کلیدی

, تشدید آبرفت, شهر خاش, اثرات ساختگاهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028829,
author = {حافظی مقدس, ناصر and قزی, اعظم and حسین مهران},
title = {ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشدید آبرفت، شهر خاش، اثرات ساختگاهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش
%A حافظی مقدس, ناصر
%A قزی, اعظم
%A حسین مهران
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]