علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (10-16)

عنوان : ( تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) )

نویسندگان: حسن بیات , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیلیسیم عنصری غیر ضروری است که اثرات مفید آن در گیاهان مختلف گزارش شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیلیسیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح سیلیسیم (0، 50، 100 و 150mg L-1) طی دو مرحله رشد (6-4 و 10-8 برگی) با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سیلیسیم به صورت اسپری برگی و هر دو هفته یکبار تا قبل از مرحله گلدهی بود. استفاده از سیلیسیم قطر گل، طول دمگل و سطح برگ را به ترتیب 35، 24 و 52 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین کاربرد سیلیسیم در غلظتهای mg L-1 50 و 100 سرعت گلدهی را به ترتیب 14 و 9 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میزان فتوسنتز و حداکثر کارآیی فتوسیستمII (Fv/Fm) با کاربرد سیلیسیم به طور معنی داری افزایش پیدا کردند. سرعت گلدهی و سطح برگ گیاهان مورد آزمایش در مرحله 10-8 برگی به ترتیب 9 و 14 درصد از گیاهان مرحله 6-4 برگی بیشتر بود. اثر متقابل سیلیسیم و مرحله رشد بر صفات اندازه گیری شده قطر گل، سرعت گلدهی، طول دمگل، سطح برگ، فتوسنتز، نسبت Fv/Fm، هدایت روزنه ای و شاخص کلروفیل در هیچ یک از سطوح آماری معنی دار نشد. به طور کلی می توان اظهار کرد که استفاده از سیلیسیم توانست خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اطلسی را بهبود ببخشد.

کلمات کلیدی

, سیلیسیم, اطلسی, اسپری برگی, فتوسنتز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028832,
author = {بیات, حسن and نعمتی, سیدحسین and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {10--16},
numpages = {6},
keywords = {سیلیسیم، اطلسی، اسپری برگی، فتوسنتز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida)
%A بیات, حسن
%A نعمتی, سیدحسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2012

[Download]