ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان )

نویسندگان: مرضیه نیکنامی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment, EIA) به عنوان یک ابزار برنامهریزی، به بررسی اثرات احتمالی مثبت و منفی یک پروژه بر روی محیط زیست میپردازد و با ایجاد یک زمینه مستدل برای تصمیمگیران، به آنها در رد و یا قبول یک پروژه کمک شایانی میکند. در این مقاله اثرات زیستمحیطی احتمالی در اثر احداث محل دفن زباله شهری در دو محدوده معرفی شده جهت دفن پسماند شهری گلپایگان واقع در جنوب و شمال شهر با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد بررسی قرار گرفته است. محدوده های پیشنهادی براساس روش نرخ دهی و همپوشانی ساده 10 پارامتر مهم و موثر در انتخاب محل دفن تعیین شدهاند. ماتریس زیستمحیطی بر مبنای بازدیدهای صحرایی تنظیم شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که گزینه واقع در شمال شهر مناسبتر از گزینه جنوبی میباشد.

کلمات کلیدی

, محل دفن زباله, ماتریس زیستمحیطی, شهر گلپایگان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028834,
author = {مرضیه نیکنامی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان},
booktitle = {ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محل دفن زباله، ماتریس زیستمحیطی، شهر گلپایگان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان
%A مرضیه نیکنامی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2009

[Download]