علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (104-112)

عنوان : ( اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید سالیسیلیک یکی از ترکیبات مفید برای گیاهان محسوب می شود. مطالعات نشان داده که این ترکیب نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور و جهت ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک و کیفی گل تکمه ای (Gomphrena globosa)، آزمایشی با سه سطح سالیسیلیک اسید (ppm 400 و 200، 0) و سه سطح کلرید سدیم ( mM 300 و 150، 0)، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تعداد گل گیاه به عنوان صفتی کیفی در انتهای آزمایش شمارش گردید. همچنین شاخص کلروفیل، کلروفیلa، b ، کل و نشت الکترولیت مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان آزمایش، خصوصیات رویشی شامل وزن خشک اندام های هوایی و ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری تا سطح 300 میلی مولار، هدایت روزنه ای، تعداد گل، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، شاخص کلروفیل، کلروفیل a، b و کلروفیل کل به ترتیب برابر 76، 66، 20، 22، 30، 68، 8 و 41 درصد کاهش و نشت الکترولیت برابر 23 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. در حالیکه محلول پاشی با تیمار سالیسیلیک اسید میزان نشت الکترولیت را کاهش داده و سایر صفات مورد اندازه گیری را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, سالیسیلیک اسید, کلروفیل کل, گل تکمه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028835,
author = {کمالی, مریم and خرازی, سیده مهدیه and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {104--112},
numpages = {8},
keywords = {تنش شوری، سالیسیلیک اسید، کلروفیل کل، گل تکمه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری
%A کمالی, مریم
%A خرازی, سیده مهدیه
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]