اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (73), سال (2011-4) , صفحات (44-59)

عنوان : ( کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای ک مضایعات و پ رضایعات در 1 نانوایی شهر مشهد چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراه مآمده از 31 در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و 1. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول مقاله است. ∗ کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی و مدرس دانشگاه پیام نور خدابنده (نویسنده مسئول) ∗∗ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ∗∗∗ کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی اقتصادکشاورزی و توسعه – سال نوزدهم ، شماره 73 ۱۰۲ متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانواییها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معن یداری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم ضایعات و نانواییهای پر ضایعات داشته اند. در نهایت براساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

کلمات کلیدی

, تجزیه و تحلیل تمایزی, ضایعات نانوایی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028836,
author = {ژاله رجبی, میترا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and فیروز زارع, علی},
title = {کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2011},
volume = {19},
number = {73},
month = {April},
issn = {1022-4211},
pages = {44--59},
numpages = {15},
keywords = {تجزیه و تحلیل تمایزی، ضایعات نانوایی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد
%A ژاله رجبی, میترا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A فیروز زارع, علی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2011

[Download]