دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر ترکیب و تنوّع علف‌های هرز و حشرات، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار جرا شد. تیمارها شامل چهار الگوی کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان (یک ردیفی (1:1)، دو ردیفی (2:2)، سه ردیفی (3:3) و چهار ردیفی (4:4)) و کشت خالص هر دو گیاه بود. نتایج نشان داد که الگوهای کشت مخلوط ردیفی بطور معنی داری تنوّع، تراکم و تنوع علف‌های هرز و حشرات را تحت تأثیر قرار داد، بطوریکه تیمارهای مخلوط کمترین تنوّع علف‌های هرز و حشرات را داشتند. بیشترین جمعیّت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط دو ردیفی با 3/20 درصد و بیشترین جمعیت آفات برای کشت خالص لوبیا با 5/20 درصد از کل جمعیّت حشرات مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تنوّع, شاخص شانون, شکارگر طبیعی, علف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028838,
author = {کوچکی, علیرضا and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه},
title = {ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوّع، شاخص شانون، شکارگر طبیعی، علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]