دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر مدیریت های مختلف زراعی بر تولید خالص اولیه اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و تنوع علف های هرز و بررسی ضرایب همبستگی آنها، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 88-1387 و 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بر اساس نوع نهاده های خارجی و عملیات اعمال شده شامل خاکورزی و داشت تیمارها شامل دو نظام کم نهاده بر پایة مصرف کود دامی و کمپوست، یک نظام متوسط نهاده و یک نظام پرنهاده بودند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در انتهای فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مدیریت نظام زراعی بر تولید خالص ذرت و شاخص مارگالف معنی دار بود. بیشترین و کمترین تولید خالص اولیة ذرت به ترتیب برای نظام های زراعی پر نهاده و نظام کم نهاده بر پایة مصرف کمپوست با 7/924 و 1/592 گرم کربن بر متر مربع در فصل زراعی مشاهده شد. اعمال مدیریت متوسط نهاده و کم نهاده بر پایه مصرف کمپوست باعث بهبود شاخص تنوع مارگالف به ترتیب برابر با 34 و 82 درصد در مقایسه با نظام پرنهاده شد؛ در حالیکه میزان این افزایش برای نظام کم نهاده بر مبنای مصرف کود دامی بیش از 100 درصد بود. ضرایب همبستگی بین تولید خالص اولیه اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت با شاخص مارگالف علف های هرز به ترتیب 89/0- و 99/0+ بود.

کلمات کلیدی

, تولید خالص اولیه, تنوع زیستی, شاخص مارگالف, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028839,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا and اسدی, قربانعلی},
title = {برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تولید خالص اولیه، تنوع زیستی، شاخص مارگالف، علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]