دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر مدیریت نظام زراعی بر محتوی کربن و نیتروژن خاک و تنوع علف های هرز و بررسی همبستگی بین آنها، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 88-1387 و 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بر اساس نوع نهاده های خارجی و عملیات اعمال شده شامل خاکورزی و داشت تیمارها شامل دو نظام کم نهاده بر پایة مصرف کود دامی و کمپوست، یک نظام متوسط نهاده و یک نظام پرنهاده بودند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در انتهای فصل رشد و اندازه گیری عناصر خاک 230 روز پس از کاشت ذرت انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مدیریت نظام زراعی بر محتوی نیتروژن و کربن و شاخص شانون معنی دار بود. اعمال مدیریت کم نهاده بر پایه مصرف کمپوست و کود دامی باعث بهبود شاخص تنوع شانون به ترتیب برابر با 5/0 و 8/0 درصد در مقایسه با نظام متوسط نهاده شد؛ در حالیکه میزان این بهبود در مقایسه با نظام پرنهاده برای هر دو نظام بیش از 100 درصد بود. با افزایش میزان نیتروژن و کربن شاخص شانون به صورت خطی افزایش یافت که ضرایب همبستگی آنها به ترتیب برابر با 95/0 و 98/0 بود.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص شانون, علف هرز, ماده آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028840,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص شانون، علف هرز، ماده آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%A اسدی, قربانعلی
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]