اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (91), شماره (26), سال (2012-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , جلال بخت آزما ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

کلمات کلیدی

بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028843,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and بخت آزما, جلال},
title = {بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {91},
number = {26},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A بخت آزما, جلال
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2012

[Download]