دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر )

نویسندگان: سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص شانون علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن شامل صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در زمان بسته شدن کانوپی سیر انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص شانون علف های هرز معنی دار بود. افزایش مصرف نیتروژن با بهبود جوانه زنی و رشد، موجب افزایش تراکم و زیست توده علف های هرز شد. دامنه شاخص شانون در مقادیر صفر تا 150 کیلوگرم نیتروژن به ترتیب از 4/0 تا 9/0 متغیر بود.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص تنوع, علف هرز, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028860,
author = {خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and گلثومه عزیزی},
title = {اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص تنوع، علف هرز، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A گلثومه عزیزی
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]