دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم )

نویسندگان: سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , روح اله آفریکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر شاخص تنوع شانون علف های هرز و تعیین ضرایب همبستگی بین تراکم و زیست توده علف های هرز با شاخص تنوع، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل صفر، 5، 10 و 15 تن پسماند گندم در هکتار بود. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در زمان بسته شدن کانوپی سیر انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر شاخص شانون علف های هرز معنی دار (01/0p≤) بود. دامنه شاخص شانون از 4/0 تا 93/0 متغیر بود. رابطه مثبت و خطی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز وجود داشت؛ بطوریکه این ضرایب همبستگی برای تراکم و زیست توده علف های هرز به ترتیب برابر با 86/0 و 87/0 بود. بنابراین به نظر می رسد که می توان با کاربرد بقایای گیاهی، فراوانی علفهای هرز و سهم آنها را در جذب منابع غذایی کاهش داد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص شانون, علف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028862,
author = {خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and گلثومه عزیزی and آفریکان, روح اله},
title = {مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص شانون، علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A گلثومه عزیزی
%A آفریکان, روح اله
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]