دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد کلاله زعفران و شاخص شانون علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد. سه سطح صفر، 60 و 120 تن کمپوست قارچ در هکتار در نظر گرفته شدند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در مرحله رشد رویشی زعفران در سال دوم انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح کمپوست قارچ بر شاخص شانون و عملکرد کلاله زعفران معنی دار بود. با افزایش مقدار کمپوست قارچ از صفر تا 120 تن در هکتار، شاخص شانون 96 درصد کاهش یافت. بیشترین عملکرد کلاله در مقدار 60 تن کمپوست در هکتار (51/0 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن برای شاهد (43/0 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص شانون, کود آلی, گیاه نقدینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028863,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and امین غفوری, افسانه and اسدی, قربانعلی},
title = {بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص شانون، کود آلی، گیاه نقدینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A امین غفوری, افسانه
%A اسدی, قربانعلی
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]