سیمین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر) )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر , احسان رستمی , محمد مهران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای مبتنی بر ماکروترمورها اغلب به عنوان روش ساده و کارا جهت برآورد میزان اثر زمین شناسی زیر سطحی روی تقویت زمین لرزه ها مورد استفاده قرار می گیرند. جهت برآورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی، برداشت تک ایستگاهی ریز ارتعاشات در 123 ایستگاه در نقاط مختلف شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، انجام شده است. نقشه های هم پریود تشدید و هم شدت تهیه گردیده اند. بازه های انتخابی برای رسم منحنی های هم ارزش بر اساس طیف بازتاب در آیین نامه 2800 انتخاب شده اند، و نهایتاً شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی جهت ارزیابی پتانسیل خرابی لرزه ای و بررسی رفتار دینامیکی ساختگاه برای شهر ایرانشهر محاسبه گردیده است. نقشه هم پریود تشدید شهر ایرانشهر گویای این واقعیت می باشد که عمده نهشته های واقع در محدوده طرح جامع شهری ایرانشهر کوتاه پریود بوده و در محدوده پریودی کمتر از 4/0 ثانیه (پهنه 1) و به عبارت دیگر زمین نوع دو واقع گردیده است. با توجه به جنس رسوبات (بافت خاک)، شکل حوضه، بالا بودن پی سنگ زمین شناسی و لرزه ای و سخت بودن رسوبات، پایین بودن پریود تشدید منطقی به نظر میرسد.

کلمات کلیدی

, ایرانشهر, ریز ارتعاشات, پریود تشدید, ناکامورا, شاخص آسیب پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028867,
author = {حافظی مقدس, ناصر and یزدانفر, روزبه and احسان رستمی and محمد مهران},
title = {برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر)},
booktitle = {سیمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایرانشهر، ریز ارتعاشات، پریود تشدید، ناکامورا، شاخص آسیب پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر)
%A حافظی مقدس, ناصر
%A یزدانفر, روزبه
%A احسان رستمی
%A محمد مهران
%J سیمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]