آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (226-235)

عنوان : ( تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: شهربانو طاهرآبادی , مهدی پارسا , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات اخیر نشان می دهد که محلول پاشی متانول موجب افزایش رشد و نمو گیاهان زراعی سه کربنه در مناطق خشک می شود. به همین منظور آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آبیاری با سه مقدار 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی و محلول پاشی متانول در چهار سطح بدون محلول پاشی (M0)، محلول پاشی 20 درصد (M1)، 40 درصد (M2) و 60 درصد حجمی متانول به ترتیب عوامل اصلی و فرعی آزمایش بودند. محلول پاشی متانول در طی فصل رشد سه مرتبه با فواصل 10 روز بعد از شروع غلاف دهی بر روی شاخساره بوته های نخود محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی متانول اثرات معنی داری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد داشت. به طوری که محلول پاشی متانول با غلظت 60 درصد حجمی بیش از سایر تیمارها بر عملکرد و اجزای عملکرد موثر بود. محلول پاشی 60 درصد ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غلاف ساقه اصلی، تعداد غلاف ساقه فرعی، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، وزن دانه در بوته و عملکردهای بیولوژیک و دانه را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, نخود, متانول, ابیاری, عملکرد, پروتیین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028869,
author = {طاهرآبادی, شهربانو and پارسا, مهدی and نظامی, احمد},
title = {تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {226--235},
numpages = {9},
keywords = {نخود، متانول، ابیاری، عملکرد، پروتیین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)
%A طاهرآبادی, شهربانو
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]