بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (371-382)

عنوان : ( بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شیروان، کلات و ) (Alliumm altissimum Regel.) این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتهای سه اکوتیپ موسیر تندوره) در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در پاییز سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. به منظور ایجاد خوسرمایی، گیاهان در محیط طبیعی رشد یافتند و سپس در دو 16 - و 20 - درجه سانتی گراد ) قرار داده ،-12 ،-8 ،- مرحله سبز شدن و گیاهچهای در فریزر ترموگرادیان در معرض شش دمای یخ زدگی (صفر، 4 بر (LT50el) شدند. میزان پایداری غشاء سلولی با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت و دمای کشنده برای 50 درصد نمونه ها بطور معنی داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند . در تمامی LT50el اساس آن تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد نشت الکترولیت ها و اکوتیپهای مورد مطالعه با کاهش دما درصد نشت الکترولیتها از برگ، پیاز و ریشه بطور معنیداری افزایش یافت. اندام ریشه و برگ در مرحله سبز شدن در تمامی تیمارهای یخ زدگی، به ترتیب بیشترین و کمترین درصد نشت الکترولیتها را نشان دادند. ریشههای اکوتیپ شیروان دارای بیشترین درصد نشت الکترولیتها در هر دو مرحله رشدی (مرحله سبز شدن و گیاهچهای) بودند . اندام های ریشه و برگ در اکوتیپ شیروان در مقایسه با اکوتیپ های کلات و تندوره کمترین تحمل را نسبت به دماهای یخزدگی نشان دادند. اکوتیپهای کلات و تندوره کمترین و اکوتیپ شیروان بیشترین را داشت و حساسیت بیشتری به دماهای یخ زدگی LT50el را نشان دادند. ریشه اکوتیپ شیروان در مرحله گیاهچهای بیشترین میزان LT50el مقدار LT50el نسبت به اندام برگ و پیاز نشان داد. در بین سه اکوتیپ مورد مطالعه، اکوتیپ های کلات و تندوره از کمترین درصد نشت الکترولیت ها، کمترین و بیشترین مقاومت نسبت به تنش یخ زدگی برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, اکوتیپ, دمای کشنده 50 درصد, مرحله رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028873,
author = {رضوان بیدختی, شهرام and نظامی, احمد and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7713},
pages = {371--382},
numpages = {11},
keywords = {اکوتیپ، دمای کشنده 50 درصد، مرحله رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده
%A رضوان بیدختی, شهرام
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]