پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (322-330)

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهد )

نویسندگان: حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به برتری های موجود در کشت پا ییزه نخود، شناسایی ژنوتیپ های متحمل به سرما و خشکی با عملکرد مناسب، یکی از ضرورت ها به شمار ،ILC می رود. لذا در این آزمایش، 81 ژنوتیپ نخود شامل 74 نمونه متحمل به سرما و 7 نمونه نخود رایج کشور (شامل کاکا، جم، کرج، 482 و آرمان )، به صورت کشت انتظاری در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمایش در قالب طرح لاتیس ناقص ب ا 3 تکرار Flip84-48-C ،ILC3279 شامل 9 بلوک در هر تکرار و 9 کرت در هر بلوک ، انجام گرفت . در این بررسی، اجزای عملکرد دانه (شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه )، درصد بقاء، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت، اندازه گیری شد . براساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات در مرحله گیاهچه ای به طور کامل از بین رفت، گستره درصد (MCC در حالی که تنها یکی از ژنوتیپ ها ( 951 .(P≤0/ اندازه گیری شده، معنی دار بود ( 05 بقاء در میان دیگر ژنوتیپ ها از 52 تا 97 درصد متفاوت بود . عملکرد دانه در 32 درصد از ژنوتیپ ها بیش از 40 گرم در متر مربع و در 5 درصد از آنها بیش مثبت و معن یدار بود . ب ا توجه به ،(r=0/ و وزن دانه در بوته (** 54 ( r=0/ از 61 گرم در متر مربع بود. همبستگی بین عملکرد دانه با ارتفاع بوته (** 21 نتایج به دست آمده، به نظر می رسد امکان دستیابی به ژنوتی پهای مقاوم به سرما و خشکی جهت کشت انتظاری در مناطق مشابه مشهد وجود دارد.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد و عملکرد, کشت انتظاری, متحمل به سرما, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028874,
author = {صداقت خواهی, حسین and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {322--330},
numpages = {8},
keywords = {اجزای عملکرد و عملکرد، کشت انتظاری، متحمل به سرما، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهد
%A صداقت خواهی, حسین
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]